POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia wstępne

§1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§2

W niniejszej polityce prywatności pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Wydawca – Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie (02-145), ul. Wirażowa 119, formularz kontaktowy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718602, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855,
 2. Serwis – strona główna www.takamine.pl oraz jej podstrony,
 3. Użytkownik – internauta korzystający z Serwisu,
 4. Partner – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która współpracuje z Wydawcą.

II. Dane osobowe

§3

 1. Użytkownik w celu skorzystania z formularza “Kontakt” musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Wydawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Wydawcy udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy, lub poda w korespondencji z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§4

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Wydawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą:
  1. Dostawcy narzędzi do analityki ruchu, w tym badania preferencji użytkowników na stronie,
  2. Dostawcy narzędzi do prowadzenia marketingu,
  3. Podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu.
 4. Dane osobowe będą przekazywane firmie Google Inc., która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Analytics, monitorującego zachowania użytkowników w Serwisie, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google.

§5

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
 2. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§6

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Wydawcy, jak również w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych, jak również podmiotów współpracujących z Wydawcą. Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb marketingowych, analitycznych i statystycznych związanych z ustaleniem preferencji Użytkownika, w tym dla potrzeb dostosowania treści Serwisu (w tym reklam) do zainteresowań Użytkownika.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

§7

Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

§8

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§9

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę, jak i jego partnerów.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w tym pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. marketingowym, w tym poprzez analizę preferencji Użytkowników.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§10

 1. Wydawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
 2. Pliki cookies mogą być usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§11

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

§12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Wydawcą podmioty trzecie.

§13

 1. Wydawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.
 2. Wydawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie Serwisu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.

KLAUZULA INFORMACYJNA NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000718602, kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855 (dalej: ADO)

 Z ADO możesz się skontaktować listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145)

Z powołanym u ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować mailowo, pod adresem iod@zibi.pl

 

Jakie prawa przysługują Ci, jako podmiotowi danych?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. marketingowym polegającym na wysyłaniu newsletterów zawierających informacje o nas oraz podmiotach z nami współpracujących, produktach sprzedawanych przez nas i podmioty z nami współpracujące, promocjach oraz wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Państwa dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.
 2. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Twoje preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajdujące się na niej treści, w tym reklamy, do Twoich upodobań.

 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie przesyłać Ci newslettera

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 1. Wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do:
  1. analityki ruchu na stronie,
  2. prowadzenia marketingu,
  3. wysyłki newsletterów,
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. W związku z korzystaniem z rozwiązań do wysyłki newsletterów Mailchimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, to jest poprzez stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych procesorom mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Administratora.

 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
© 2023 Grupa Zibi S.A.

Projekt i Realizacja

Projekt i Realizacja

Copyright: © 2021 Grupa Zibi S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone.